1

قبل از ارسال کالا لطفا موضوع را به ما اطلاع دهید.

2

کارتن کالا حتما باید سالم باشد تا کالا پس گرفته شود 

3

در صورت لزوم، جعبه اصلی محصول را درون کارتن دیگری ارسال نمایید.

4

بسته را به آدرس زیر ارسال کنید: 

تهران

5

آدرس را روی جعبه یا کارتن اصلی کالا ننویسید. 

6

قبل از ارسال کالا لطفا موضوع را به ما اطلاع دهید.